README.md 4.13 KB
Newer Older
s20marilena's avatar
s20marilena committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

# Docker + Laravel

Docker + Laravel projekta sagatave. 
(Nedaudz pielāgojot, var izmantot arī citiem PHP projektiem) 


## Konfigurācija
Lai sāktu darbu ar šo projekta sagatavi, papildus konfigurēšana nav nepieciešama. Šādā gadījumā spēkā būs sekojoši konfigurācijas parametri:
- Vietnes adrese: [http://localhost/](http://localhost/)
- Datubāzes serveris: `mysql`
- Datubāzes ports: 3306
- Datubāzes nosaukums: `database`
- Datubāzes lietotājs: root/root
- Datubāzes administrācija: [http://localhost:8080/?server=database&username=root&db=database](http://localhost:8080/?server=database&username=root&db=database)


## Vides sagatavošana un Laravel instalēšana
1. Veiciet konfigurācijas darbus, ja vēlaties
2. Uzbūvējiet konteineru, projekta direktorijā izpildot komandu `docker-compose build`
3. Iedarbiniet konteineru, projekta direktorijā izpildot komandu `docker-compose up -d`
4. Pieslēdzieties konteineram, projekta direktorijā izpildot komandu `docker exec -it bash`. 
  NB! Ja `.env` failā ir mainīts `PHP_CONTAINER_NAME` nosaukums, tad konteinera pieslēgšanās komandā tas jāraksta `php-container` vietā!
5. Ar komandu `pwd` pārliecinieties, ka atrodaties direktorijā `/var/www/project`! 
  Ja ne, aizejiet uz to ar komandu `cd /var/www/project`
6. Instalējiet Laravel ar komandu `composer create-project laravel/laravel .` 
  NB! Neaizmirstiet komandas beigās norādīt punktu!
7. Veiciet Laravel konfigurāciju: 
  Failā `project/.env`: 
    `APP_NAME` - norādiet savas lietotnes nosaukumu 
    `DB_HOST=database` 
    `DB_PORT=3306` 
    `DB_DATABASE=database` 
    `DB_USERNAME=root` 
    `DB_PASSWORD=root` 
  Failā `project/config/app.php` 
    `'timezone' => 'Europe/Riga',` 
    `'locale' => 'lv',` 

Tagad pārlūkā atverot [http://localhost/](http://localhost/) , Jums vajadzētu redzēt Laravel sākumlapu! 


---

## Sagataves lietošana bez Laravel
Galvenais, kas jāmaina, ja vēlaties sagatavi izmantot projektiem bez Laravel, ir Web servera 'document root'. To varat nomainīt, `.env` failā nomainot `DOCUMENT_ROOT` vērtību. Vienkāršiem projektiem šī vērtība var būt `/var/www/project`


---

## Changelog

- 2021-04 
  - Pielāgota PHP 7.4 un Laravel 8 
  - Izmanto jaunākās MySQL un Adminer versijas 
  - Gandrīz pilnībā pārrakstīti konfigurācijas faili 
- 2020-05 
  - Pirmā versija 

---

## @todo:
```
  8. Opcionāli- Ja projektā būs nepieciešama autorizācija, tad konteinerā jāizpilda sekojošās komandas:
    1. `composer require laravel/ui --dev` - tā instalē `laravel/ui` pakotni
    2. `php artisan ui bootstrap --auth` - tā ģenerē autorizācijas sistēmai nepieciešamos failus
  9. Veiciet datubāzes migrācijas, konteinerā izpildot komandu `php artisan migrate`


  ## Node.js un npm instalēšana:
  - aiziet uz Node.js lapu https://nodejs.org/en/ 
  - piefiksēt LTS versijas numuru
  - aiziet uz https://nodejs.org/en/download/ un atrast saiti `Installing Node.js via package manager`
  - tajā atrast sadaļu, kas attiecas uz Debian
  - 2020.05 jāiet uz `Node.js binary distributions are available from NodeSource.`
    - https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md
    - tur jāatrod instrukcijas, kas paredzētas LTS versijai Debian sistēmās
    - `Node.js v12.x:`
      - `# Using Debian, as root`
      - `curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -`
      - `apt-get install -y nodejs`
  - iekopēt konkrētās instrukcijas PHP konteinera Dockerfailā `php/Dockerfile`:
  ```
  # Install Node and npm
  RUN curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash - \
    && apt-get install -y nodejs
  ```


  ## Node.js alternatīva - vecs un nepārbaudīts piemērs
  ```
  # Composer install
  RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
  RUN mv composer.phar /usr/local/bin/composer

  # Node, npm, gulp
  RUN apt-get -y --fix-missing install curl gnupg software-properties-common
  RUN curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
  RUN apt-get install -y nodejs
  ```
```