Commit 2cdc5f6b authored by Vairis's avatar Vairis
Browse files

update README

parent 296a7054
......@@ -27,3 +27,12 @@ vai
Korektas atsauces un numerācijas uzrādās tikai pēc 3. reizes
> xelatex darbs-sagatave.tex && bibtex darbs-sagatave && xelatex darbs-sagatave.tex && xelatex darbs-sagatave.tex
## Failu struktūra
/src - visi tex un bib faili
.bib - http://www.bibtex.org/Format/
.tex - visi tex faili, kurus esam atdalījuši no galvenā faila
/images
/internet - var novietot no interneta paņemtās bildes
/generated - var novietot pašu veidotos attēlus
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment