Commit e16a299e authored by s8_filimo_m's avatar s8_filimo_m
Browse files

Upload New File

parent 5857f8a2
Pipeline #1232 canceled with stages
from tkinter import filedialog
from tkinter import *
import RectangleClassifier as rc
from models import *
videoFile = ''
#Izveido pamata objektu, pie kā tiek piesaistīts viss izveidotais
root = Tk()
#Nosaukums logam
root.title("Video processing")
#Izveido failu meklēšanas logu
def findFile():
#Atļauj izvēlēties tikai failus ar noteiktiem paplašinājumiem
root.filename = filedialog.askopenfilename(initialdir = "/",title = "Select file",filetypes = (("video files","*.mp4 *.avi"),))
#Globāli pieejams mainīgais ar faila lokāciju
global videoFile
videoFile = root.filename
#Palaiž video apstrādi
def launchApp():
#Ļauj MNT izmainīt gradient tipa vērtības
with torch.no_grad():
#Ja nav izvēlēts fails, par to tiek paziņots, izveidojot izlecošo logu
if videoFile == '':
popUp("No video file passed!")
#Ja abi pārbaudījumi neizraisa problēmas, tiek palaista video apstrāde
else:
rc.detect(videoFile, videoVar.get())
popUp("Processing complete!")
#Izveido izlecošo logu
def popUp(msg):
#Piesaista logu pie pamata objekta
popup = Tk()
#Uzliek nosaukumu logam
popup.wm_title("Warning!")
#Teksts, kas parādās logā
label = Label(popup, text=msg).pack(side="top", padx=40, pady=20)
#Poga, kas iznīcina izlecošo logu
b1 = Button(popup, text="Okay", command = popup.destroy).pack()
#Cikls, kas neļauj darboties programmai līdz nav aizvērts logs
popup.mainloop()
#Mainīgais, kas sevī tur izvēles rūtiņas vērtību, kas ir 0 vai 1
global videoVar
videoVar = IntVar()
#Fons pamata objektā
canvas = Canvas(root, height=20, width=500).pack()
#Dažādas pogas, kas izsauc iepriekš definētas funkcijas
videoButton = Checkbutton(root, text="Show video", variable=videoVar).pack()
searchButton = Button(root, text="Open a file", padx=10, pady=14, fg="white", bg="#215c85", command=findFile).pack()
appLaunch= Button(root, text="Launch", padx=10, pady=14, fg="white", bg="#215c85", command=launchApp).pack()
root.mainloop()
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment