Commit 13184dc4 authored by Vairis's avatar Vairis
Browse files

quick fix for fonts under linux

parent a0e4cb6d
\documentclass[12pt,paper=a4]{report}
%%%% Maģistra/Bakalaura darba sagatave pēc VeA EPF nolikuma
%%$% Versija 0.1
%%$% Versija 0.1
%%%% Trūkst:
%%%% - Pēc nolikuma lapu numerācijai jābūt augšpusē?! - to var panākt ar fancy header
%%%% - Uzstādīt, lai \url rādītu arī kirilicu
%%%% - Pēc nolikuma lapu numerācijai jābūt augšpusē?! - to var panākt ar fancy header
%%%% - Uzstādīt, lai \url rādītu arī kirilicu
%%%% - Kā iegūt visu zīmējumu, tabulu skaitu dokumentā
%%%% Vajadzētu papildināt ar:
%%%% - Tabulu un atsauču piemēri
%%%% - Tabulu un atsauču piemēri
%%%% - Formulu un atsauču piemēri
%%%% - Pielikumu lapu
%%%% Šeit izmantoti piemēri arī no Adriana Heidena un Arņa Voitkāna materiāli
%%%% Šeit izmantoti piemēri arī no Adriana Heidena un Arņa Voitkāna materiāli
%%%% Darbam ir jālieto xelatex ar latviešu valodas atbalstu (Ubuntu sistēmās - jābūt texlive-lang-latvian un texlive-xetex)
%%%% Izveidoto tex failu (darbs.tex šai piemērā) 3x pēc kārtas (lai pareizi saliktos visas atsauces un satura rādītājis)
%%%% Izveidoto tex failu (darbs.tex šai piemērā) 3x pēc kārtas (lai pareizi saliktos visas atsauces un satura rādītājis)
%%%% izveido ar komandu xelatex:
%%%% xelatex darbs.tex & xelatex darbs.tex & xelatex darbs.tex
%%%% Rezultātam jābūt failā darbs.pdf
......@@ -30,7 +30,7 @@
% Fonti -- var rakstīt sistēmas fontu nosaukumus
% Parastais teksta fonts
\setmainfont[Mapping=tex-text]{LMRoman10}
\setmainfont[Mapping=tex-text]{Times New Roman}%{LMRoman10}
% Fonts krievu valodai, kurā ir arī krievu valodas burti
\newfontfamily\russianfont{Times New Roman}
% Šos fontus tālāk izmantos chapter virsrakstos un url'os (lai būtu kirilicas burti)
......@@ -45,8 +45,8 @@
% Kurā vietā tiks meklēti attēli - relatīvais ceļs attiecībā pret dokumentu
\graphicspath{{./PNG/}}
% Ar šiem PDF'ā būs saliktas saites un tām va uzlikt krāsu
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{ colorlinks, citecolor=black, filecolor=black,linkcolor=blue,urlcolor=black }
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{ colorlinks, citecolor=black, filecolor=black,linkcolor=blue,urlcolor=black }
%% Mainīt chapteru izskatu - centrēts un definētais sffamily fonts (skatīt augstāk)
\usepackage{titlesec}
......@@ -73,7 +73,7 @@
%\setlength{\parindent}{0.25in}
%\setlength{\parskip}{0.25in}
%% uzliekam atkāpes arī nodaļu 1. rindkopas 1. rindai
%% uzliekam atkāpes arī nodaļu 1. rindkopas 1. rindai
\usepackage{indentfirst}
%Pārnesumiem - ļauj tiasīt lielākas starpas
......@@ -168,16 +168,16 @@ Ventspils, \defGads
%%%% 1.5 līiniju atstarpe starp rindām
\onehalfspace
%%%% Nodaļa bez numerācijas
%%%% Nodaļa bez numerācijas
\chapter*{Anotācija}
%%%% Lai uzrādītos satura rādītājā
\addcontentsline{toc}{chapter}{Anotācija}
Anotācija (lat. \textit{annotatio} – piezīme) ietver īsas ziņas par maģistra un bakalaura darba mērķi un risināmiem uzdevumiem, saturu, pielietotajām metodēm, galvenajiem izmantotajiem informācijas avotiem, pētījuma problēmām un svarīgākajiem rezultātiem, tabulu, attēlu skaitu u.c. ziņas. Anotācijā arī jānorāda, kādu zinātnisku vai praktisku jautājumu risināšanā darbs varētu būt izmantojams.
Anotācija (lat. \textit{annotatio} – piezīme) ietver īsas ziņas par maģistra un bakalaura darba mērķi un risināmiem uzdevumiem, saturu, pielietotajām metodēm, galvenajiem izmantotajiem informācijas avotiem, pētījuma problēmām un svarīgākajiem rezultātiem, tabulu, attēlu skaitu u.c. ziņas. Anotācijā arī jānorāda, kādu zinātnisku vai praktisku jautājumu risināšanā darbs varētu būt izmantojams.
Šis ir paraugs, kurā ir izmantoti Adriana Heidena\footnote{A.Heidens bija VeA students} un Arņa Voitkāna materiāli\footnote{\url{http://blogi.lu.lv/arnivoit/latex-un-docbook-instalesana/latex-latviesu-valodas-atbalsta-konfiguresana-uz-linux-un-windows/}}
Ja pēdējā lapā ierakstīsim \verb+\label{LastPage}+, tad šeit anotācijā rakstot ar \verb+\pageref{LastPage}+ tiks ierakstīts kopējais lapu skaits. Ar kopējo zīmējumu un tabulu skaitu ir sarežģītāk, tos numurē nodaļas ietvaros un tāpēc ir jāizveido jauns skaitītājs - tas gan te netiek aprakstīts.
Ja pēdējā lapā ierakstīsim \verb+\label{LastPage}+, tad šeit anotācijā rakstot ar \verb+\pageref{LastPage}+ tiks ierakstīts kopējais lapu skaits. Ar kopējo zīmējumu un tabulu skaitu ir sarežģītāk, tos numurē nodaļas ietvaros un tāpēc ir jāizveido jauns skaitītājs - tas gan te netiek aprakstīts.
Maģistra darbā ir \pageref{LastPage} lapas, un XX attēli.
......@@ -196,7 +196,7 @@ Maģistra darbā ir \pageref{LastPage} lapas, un XX attēli.
Настоящая магистерская работа содержит \pageref{LastPage} страниц и XX рисунков.
}
%%%% Nodaļa bez numerācijas
%%%% Nodaļa bez numerācijas
\chapter*{Abstract}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Abstract}
......@@ -205,7 +205,7 @@ In the first novel and radio series, a group of hyper-intelligent pan-dimensiona
The Master’s Paper consists of \pageref{LastPage} pages and XX pictures.
%%%% Nodaļa bez numerācijas
%%%% Nodaļa bez numerācijas
\chapter*{Izmantotie saīsinājumi un termini}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Izmantotie saīsinājumi un termini}
......@@ -215,7 +215,7 @@ The Master’s Paper consists of \pageref{LastPage} pages and XX pictures.
\textbf{WYSIWYG }- datorprogrammu īpašība satura rediģēšanas laikā redzēt noformētu gala rezultātu - no angļu valodas - \textit{What you see is what you get}. Piemēram, WYSIWYG programma ir OpenOffice.
\textbf{WYWIWYG} - pretstatā WYSIWYG programmām, rediģēšanas laikā tiek rediģēts saturs un noformēšanas iezīmes - no angļu valodas - \textit{What you write is what yuo get}. Piemēram, WYWIWYG parasti ir programmas, kas strādā ar \LaTeXe,
\textbf{WYWIWYG} - pretstatā WYSIWYG programmām, rediģēšanas laikā tiek rediģēts saturs un noformēšanas iezīmes - no angļu valodas - \textit{What you write is what yuo get}. Piemēram, WYWIWYG parasti ir programmas, kas strādā ar \LaTeXe,
\XeLaTeX, HTML vai vikiteksta sintaksi.
......@@ -240,19 +240,19 @@ Ievadā ir jāietver:
%\input{analitiska-dala} %% Ērtāk visu failā analitiska-dala.tex
\chapter{Analītiskā daļa}
Pētījamā materiāla izklāsta \textbf{analītisko daļu} veido divas daļas (teorētiskā un praktiskā), kuras sadala nodaļās. Apjoma ziņā lielas nodaļas lietderīgi sadalīt apakšnodaļās.
Pētījamā materiāla izklāsta \textbf{analītisko daļu} veido divas daļas (teorētiskā un praktiskā), kuras sadala nodaļās. Apjoma ziņā lielas nodaļas lietderīgi sadalīt apakšnodaļās.
\section{Teorētiskā daļa}
Nodaļu un apakšnodaļu skaits netiek reglamentēts, tas izriet no darba apjoma un satura.
Nodaļu un apakšnodaļu skaits netiek reglamentēts, tas izriet no darba apjoma un satura.
Nodaļai nevar būt tikai viena apakšnodaļa. Analītiskās daļas uzdevums ir sistematizētā veidā sniegt pētāmās problēmas īsu teorētisku pamatojumu, autora pētījuma rezultātus, kas formulēti priekšlikumu veidā. Visās analītiskās daļas nodaļās (izņemot teorētisko pamatojumu) jābūt ilustratīvajam materiālam un aprēķiniem: konkrētiem plāna aprēķiniem, analītiskām tabulām, diagrammām u.tml. Problēmas teorētiskais izklāsts varētu aizņemt aptuveni 50\% no analītiskās daļas kopapjoma. Tomēr tas nedrīkst būt literatūras konspekts, bet gan attiecīgā temata izvērtējums.
\section{Praktiskā daļa}
Atkārtojam: Nodaļu un apakšnodaļu skaits netiek reglamentēts, tas izriet no darba apjoma un satura.
Atkārtojam: Nodaļu un apakšnodaļu skaits netiek reglamentēts, tas izriet no darba apjoma un satura.
\subsection{Apakšnodaļa}
Nodaļai nevar būt tikai viena apakšnodaļa. Analītiskās daļas uzdevums ir sistematizētā veidā sniegt pētāmās problēmas īsu teorētisku pamatojumu, autora pētījuma rezultātus, kas formulēti priekšlikumu veidā. Visās analītiskās daļas nodaļās (izņemot teorētisko pamatojumu) jābūt ilustratīvajam materiālam un aprēķiniem: konkrētiem plāna aprēķiniem, analītiskām tabulām, diagrammām u.tml.
Nodaļai nevar būt tikai viena apakšnodaļa. Analītiskās daļas uzdevums ir sistematizētā veidā sniegt pētāmās problēmas īsu teorētisku pamatojumu, autora pētījuma rezultātus, kas formulēti priekšlikumu veidā. Visās analītiskās daļas nodaļās (izņemot teorētisko pamatojumu) jābūt ilustratīvajam materiālam un aprēķiniem: konkrētiem plāna aprēķiniem, analītiskām tabulām, diagrammām u.tml.
\subsection{Vēl viena apakšnodaļa ar}
Problēmas teorētiskais izklāsts varētu aizņemt aptuveni 50\% no analītiskās daļas kopapjoma. Tomēr tas nedrīkst būt literatūras konspekts, bet gan attiecīgā temata izvērtējums.
......@@ -264,20 +264,20 @@ Atbilde uz mūs interesējošo jautājumu ir parādīta \ref{fig:answer}~attēl
\begin{figure}[ht] \centering
% Norādam ievietojamo failu - paplašinājumu png var nerakstīt
\includegraphics[width=0.95\textwidth]{Answer-to-Life}
\includegraphics[width=0.95\textwidth]{Answer-to-Life}
% pievienojam nosaukumu ar avotu un atsauci - label , ko var izmantot tekstā ar ref
\caption{Pati galvenā atbilde\cite{ans-picture}} \label{fig:answer}
\caption{Pati galvenā atbilde\cite{ans-picture}} \label{fig:answer}
\end{figure}
\subsection{Par izmantoto literatūru un avotiem}
Izmantotās literatūras un avotu saraksts aptver literatūras avotus, kas izmantoti darba izstrādāšanā
Izmantotās literatūras un avotu saraksts aptver literatūras avotus, kas izmantoti darba izstrādāšanā
Izmantotās literatūras un avotu saraksta veidošanas mērķis ir pateikties šo darbu autoriem par viņu ieguldījumu, parādīt darba lasītājam, no kurienes autors ir ņēmis attiecīgo informāciju un ļaut lasītājam pārbaudīt izmantoto informāciju no pirmavotiem.
Izmantotās literatūras un avotu saraksta veidošanas mērķis ir pateikties šo darbu autoriem par viņu ieguldījumu, parādīt darba lasītājam, no kurienes autors ir ņēmis attiecīgo informāciju un ļaut lasītājam pārbaudīt izmantoto informāciju no pirmavotiem.
Nedrīkst pieļaut plaģiātismu (cita autora darba uzdošanu par savu). Studentu, kuru darbs tiek atzīts par plaģiātu tiek atstādināti no pārbaudījuma un eksmatrikulē. Atkārtota darba aizstāvēšana tiek atļauta ne ātrāk kā pēc gada, un darbs ir jāraksta par jaunu tematu.
Bieži plaģiātismu izraisa nekorekta citēšana vai atsauču neievietošana darba tekstā. Ja darbā izmanto precīzas citu autoru frāzes vai teksta fragmentus, tad nepietiek tikai ar atsauci, šādos gadījumos jāizmanto citāts, kas jāliek pēdiņās. Atsauce ir obligāta arī tad, ka students pārfrāzē cita autora domas.
Bieži plaģiātismu izraisa nekorekta citēšana vai atsauču neievietošana darba tekstā. Ja darbā izmanto precīzas citu autoru frāzes vai teksta fragmentus, tad nepietiek tikai ar atsauci, šādos gadījumos jāizmanto citāts, kas jāliek pēdiņās. Atsauce ir obligāta arī tad, ka students pārfrāzē cita autora domas.
%\input{secinajumi-un-priesklikumi} %% Ērtāk visu failā secinajumi-un-priesklikumi.tex
......@@ -285,14 +285,14 @@ Bieži plaģiātismu izraisa nekorekta citēšana vai atsauču neievietošana da
\chapter*{Secinājumi un priekšlikumi}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Secinājumi un priekšlikumi}
\begin{enumerate}
\item \textbf{Secinājumi un priekšlikumi} jāraksta tēžu veidā.
\item Secinājumiem jāatspoguļo svarīgākās atziņas, kas izriet no pētījuma, satur atbildes uz ievadā izvirzīto mērķi un uzdevumiem.
\item Secinājumos jāpaskaidro veiktā pētījuma tautsaimnieciskā, zinātniskā vai praktiskā nozīme un autora personīgais veikums uzdevuma risināšanā.
\item Secinājumus nedrīkst pamatot ar datiem un faktiem, kas nav minēti darbā.
\item Secinājumos nav pieļaujami citāti no citu autoru darbiem, tajos jāatspoguļo tikai darba autora domas, spriedumi, atziņas.
\item Priekšlikumiem jāizriet no darbā veiktajiem pētījumiem un izdarītajiem secinājumiem, tiem jābūt konkrētiem un pamatotiem.
\item Priekšlikumos apkopo arī darbā pamatotās rekomendācijas trūkumu novēršanai.
\item Secinājumi un priekšlikumi jānumurē ar arābu cipariem.
\item \textbf{Secinājumi un priekšlikumi} jāraksta tēžu veidā.
\item Secinājumiem jāatspoguļo svarīgākās atziņas, kas izriet no pētījuma, satur atbildes uz ievadā izvirzīto mērķi un uzdevumiem.
\item Secinājumos jāpaskaidro veiktā pētījuma tautsaimnieciskā, zinātniskā vai praktiskā nozīme un autora personīgais veikums uzdevuma risināšanā.
\item Secinājumus nedrīkst pamatot ar datiem un faktiem, kas nav minēti darbā.
\item Secinājumos nav pieļaujami citāti no citu autoru darbiem, tajos jāatspoguļo tikai darba autora domas, spriedumi, atziņas.
\item Priekšlikumiem jāizriet no darbā veiktajiem pētījumiem un izdarītajiem secinājumiem, tiem jābūt konkrētiem un pamatotiem.
\item Priekšlikumos apkopo arī darbā pamatotās rekomendācijas trūkumu novēršanai.
\item Secinājumi un priekšlikumi jānumurē ar arābu cipariem.
\end{enumerate}
......@@ -307,13 +307,13 @@ File:Answer to Life.png [tiešsaiste] Vikipēdija [skatīts 2010. g. 29. februā
\url{http://en.wikipedia.org/wiki/File:Answer_to_Life.png}
\bibitem{wiki-en}
Phrases from The Hitchhiker's Guide to the Galaxy [tiešsaiste] Vikipēdija [skatīts 2010. g. 29. februārī]. Pieejams:
Phrases from The Hitchhiker's Guide to the Galaxy [tiešsaiste] Vikipēdija [skatīts 2010. g. 29. februārī]. Pieejams:
\url{http://en.wikipedia.org/wiki/Phrases_from_The_Hitchhiker's_Guide_to_the_Galaxy}
%% Bibliogrāfija krievu valodā - \selectlanguage tikai tāpēc, ka standarta fontā nav kirilicas.
{\selectlanguage{russian}
\bibitem{wiki-ru}
Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого [tiešsaiste] Vikipēdija [skatīts 2010. g. 29. februārī]. Pieejams:
Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого [tiešsaiste] Vikipēdija [skatīts 2010. g. 29. februārī]. Pieejams:
\url{http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8,_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE}
}
......@@ -325,13 +325,13 @@ Phrases from The Hitchhiker's Guide to the Galaxy [tiešsaiste] Vikipēdija [sk
\chapter*{Galvojums}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Galvojums}
Ar šo es, \defAutors, galvoju, ka maģistra darbs ir izpildīts patstāvīgi un bez citu palīdzības. No svešiem pirmavotiem ņemtie dati un definējumi ir uzrādīti darbā. Šis darbs tādā vai citādā veidā nav nekad iesniegts nevienai citai pārbaudījumu komisijai un nav nekur publicēts.
Ar šo es, \defAutors, galvoju, ka maģistra darbs ir izpildīts patstāvīgi un bez citu palīdzības. No svešiem pirmavotiem ņemtie dati un definējumi ir uzrādīti darbā. Šis darbs tādā vai citādā veidā nav nekad iesniegts nevienai citai pārbaudījumu komisijai un nav nekur publicēts.
\vspace{1in}
2010.gada \rule{1cm}{0.2pt}.\rule{3cm}{0.2pt}
\label{LastPage}
%% Te vajadzētu pielikumus
%% Te vajadzētu pielikumus
%% Vēl jāpievieno atzīmes lapa
......@@ -347,7 +347,7 @@ un novērtēts ar atzīmi \rule{4cm}{0.2pt} \\\\\\
Protokols Nr. \rule{1cm}{0.2pt}\\\\\\
Valsts pārbaudījumu komisijas \\\\
priekšsēdētājs \rule{7cm}{0.2pt}.\\
\hspace*{5cm}\textit{\raisebox{1em}{paraksts}}
\hspace*{5cm}\textit{\raisebox{1em}{paraksts}}
\end{document}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment