Commit 296a7054 authored by Vairis's avatar Vairis
Browse files

faili pārvietoti uz apakšmapi

parent fa6c6113
......@@ -152,7 +152,7 @@
\def\defFakultatesDekans{Dr.~oec., asoc. prof. I.~Dekāns}
\def\defZinVaditajs{Dr.~phys., prof. S.~Vadītājs}
\def\defGads{2010}
\input{titullapas-dati} %šeit pārdefinējam savus mainīgos (atstāju iepriekšējās rindas, lai varētu redzēt pārdefinēšanu)
\input{src/titullapas-dati} %šeit pārdefinējam savus mainīgos (atstāju iepriekšējās rindas, lai varētu redzēt pārdefinēšanu)
%% pievienota anotācijas noformēšana
%\usepackage{etoolbox}% http://ctan.org/pkg/etoolbox
......@@ -175,10 +175,10 @@
\begin{document}
%% Vislabāk nodaļas rakstīt kā atseviškus failus, kurus iekļauj ar input (.tex paplašinājums pats tiek pielikts klāt)
% \input{mag-titullapa} %% visu titullapu ērtāk ir turēt datnē mag-titullapa.tex, bet te mēs tomēr visu rakstīsim vienā vietā:
% \input{src/mag-titullapa} %% visu titullapu ērtāk ir turēt datnē mag-titullapa.tex, bet te mēs tomēr visu rakstīsim vienā vietā:
%%%% Titullapas sākums
\input{titullapa} %pievienota titullapa, kura izveidota atsevišķā failā
\input{src/titullapa} %pievienota titullapa, kura izveidota atsevišķā failā
%%%% Titullapas beigas
%%%% Satura rādītājs
......@@ -279,10 +279,10 @@ Selon Le Guide du voyageur galactique, des chercheurs d'un peuple hyper-intellig
%%% Sākas nodaļas
\input{ch-ievads} %% Ērtāk visu ir rakstīt atsevišķos failos - ievads.tex un tad tos iekļaut ar input komandu
\input{src/ch-ievads} %% Ērtāk visu ir rakstīt atsevišķos failos - ievads.tex un tad tos iekļaut ar input komandu
%\input{analitiska-dala} %% Ērtāk visu failā analitiska-dala.tex
%\input{src/analitiska-dala} %% Ērtāk visu failā analitiska-dala.tex
\chapter{Analītiskā daļa}
Pētījamā materiāla izklāsta \textbf{analītisko daļu} veido divas daļas (teorētiskā un praktiskā), kuras sadala nodaļās. Apjoma ziņā lielas nodaļas lietderīgi sadalīt apakšnodaļās.
......@@ -324,12 +324,12 @@ Nedrīkst pieļaut plaģiātismu (cita autora darba uzdošanu par savu). Student
Bieži plaģiātismu izraisa nekorekta citēšana vai atsauču neievietošana darba tekstā. Ja darbā izmanto precīzas citu autoru frāzes vai teksta fragmentus, tad nepietiek tikai ar atsauci, šādos gadījumos jāizmanto citāts, kas jāliek pēdiņās. Atsauce ir obligāta arī tad, ka students pārfrāzē cita autora domas.
\input{secinajumi-un-priekslikumi} %% Ērtāk visu failā secinajumi-un-priesklikumi.tex
\input{src/secinajumi-un-priekslikumi} %% Ērtāk visu failā secinajumi-un-priesklikumi.tex
\bibliographystyle{unsrt}
\selectlanguage{latvian}
\bibliography{links,articles,books} %to load the *.bib files ../articles,../books,
\bibliography{src/links,src/articles,src/books} %to load the *.bib files ../articles,../books,
\addcontentsline{toc}{chapter}{Izmantotās literatūras un avotu saraksts}
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment