Commit 2d53ba1a authored by Vairis's avatar Vairis
Browse files

fixed issue #4 , completed some of README info

parent 5d583d39
# Bakalaura/ maģistra darba paraugs
## Vispārīgs apraksts
Šis kods ir no K: diska ( smb://irbe/pub/Admin/ITML/LaTeX-sagataves )
Tas ir ļoti vienkāršs piemērs, bet pamata elementu funkcionalitāte (atsauces, numerācija, Satura rādītājs u.t.t.) darbojas.
Nodaļas un apakšnodaļas, protams, ir vieglāk rakstīt atsevišķos failus, un pēc tam ar include likt masterdokumentā.
## Tehniskā puse
Lai šo tex dabūtu uz PDF, nepieciešams xelatex (xetex), kam savukārt vajadzīgs LaTeX.
### Uzstādīšana
#### Linux
#### Windows
### Kompilēšana
#### Linux
Komanda TEX->PDF:
> xelatex -interaction=nonstopmode darbs-sagatave.tex
vai
> xetex -interaction=nonstopmode darbs-sagatave.tex
Korektas atsauces un numerācijas uzrādās tikai pēc 3. reizes
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment