Commit 323e1f1c authored by Vairis's avatar Vairis
Browse files

fixed readme

parent 2d53ba1a
......@@ -10,8 +10,8 @@ Nodaļas un apakšnodaļas, protams, ir vieglāk rakstīt atsevišķos failus, u
## Tehniskā puse
Lai šo tex dabūtu uz PDF, nepieciešams xelatex (xetex), kam savukārt vajadzīgs LaTeX.
### Uzstādīšana
#### Linux
### Uzstādīšana
#### Linux
#### Windows
### Kompilēšana
......@@ -19,7 +19,9 @@ Lai šo tex dabūtu uz PDF, nepieciešams xelatex (xetex), kam savukārt vajadz
Komanda TEX->PDF:
> xelatex -interaction=nonstopmode darbs-sagatave.tex
vai
> xetex -interaction=nonstopmode darbs-sagatave.tex
Korektas atsauces un numerācijas uzrādās tikai pēc 3. reizes
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment