Commit 41f24ba0 authored by Vairis's avatar Vairis
Browse files

added figure counting, fixed #1

parent 63503d7b
......@@ -87,6 +87,14 @@
%\def\theparagraph {\thesubsubsection\arabic{paragraph}.}
%\def\thesubparagraph {\theparagraph\arabic{subparagraph}.}
%% Pakotne lai saliktu automātisku figūru skaitīšanu
\usepackage{totcount}
\newtotcounter{fignum}
\def\oldfigure{} \let\oldfigure=\figure
\def\figure{\stepcounter{fignum}\oldfigure}
%% Attēlu numerācija
\renewcommand{\thefigure}{\arabic{chapter}.\arabic{figure}.}
......@@ -107,6 +115,8 @@
\def\defGads{2010}
\input{titullapas-dati} %šeit pārdefinējam savus mainīgos (atstāju iepriekšējās rindas, lai varētu redzēt pārdefinēšanu)
%% Beidzot sākam rakstīt dokumentu
\begin{document}
......@@ -134,7 +144,7 @@ Anotācija (lat. \textit{annotatio} – piezīme) ietver īsas ziņas par maģis
Ja pēdējā lapā ierakstīsim \verb+\label{LastPage}+, tad šeit anotācijā rakstot ar \verb+\pageref{LastPage}+ tiks ierakstīts kopējais lapu skaits. Ar kopējo zīmējumu un tabulu skaitu ir sarežģītāk, tos numurē nodaļas ietvaros un tāpēc ir jāizveido jauns skaitītājs - tas gan te netiek aprakstīts.
Maģistra darbā ir \pageref{LastPage} lapas, un XX attēli.
Maģistra darbā ir \pageref{LastPage} lapas, un \total{fignum} attēli.
{
......@@ -148,7 +158,7 @@ Maģistra darbā ir \pageref{LastPage} lapas, un XX attēli.
%% pašu citāta atsauci jāieraksta arī beigās - \thebibliography sadaļā
\cite{wiki-ru}
Настоящая магистерская работа содержит \pageref{LastPage} страниц и XX рисунков.
Настоящая магистерская работа содержит \pageref{LastPage} страниц и \total{fignum} рисунков.
}
%%%% Nodaļa bez numerācijas
......@@ -157,7 +167,7 @@ Maģistra darbā ir \pageref{LastPage} lapas, un XX attēli.
In the first novel and radio series, a group of hyper-intelligent pan-dimensional beings demand to learn the \textbf{Answer to the Ultimate Question of Life} from the supercomputer, Deep Thought, specially built for this purpose. It takes Deep Thought 7½ million years to compute and check the answer, which turns out to be\textbf{ 42}. Unfortunately, The Ultimate Question itself is unknown.\cite{wiki-en}
The Master’s Paper consists of \pageref{LastPage} pages and XX pictures.
The Master’s Paper consists of \pageref{LastPage} pages and \total{fignum} pictures.
%%%% Nodaļa bez numerācijas
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment