Commit 63503d7b authored by Vairis's avatar Vairis
Browse files

divided in files, structured images, fixed #5

parent 323e1f1c
\chapter{Ievads}
Ievadā ir jāietver:
\begin{itemize}
\item temata aktualitātes pamatojums;
\item darba mērķis;
\item darba mērķa sasniegšanai veicamo uzdevumu formulējums;
\item izmantojamo pētīšanas metožu un paņēmienu uzskaitījums;
\item literatūras un avotu grupu uzskaitījums (piemēram, speciālā ekonomiskā literatūra, valsts statistikas dati, nepublicētie materiāli no uzņēmuma arhīva u.c.);
\item darba struktūras apraksts;
\item pētījuma temata un perioda norobežojums (ja tas nepieciešams).
\end{itemize}
......@@ -43,7 +43,7 @@
% Lai varam iekļaut attēlus
\usepackage{graphicx}
% Kurā vietā tiks meklēti attēli - relatīvais ceļs attiecībā pret dokumentu
\graphicspath{{./PNG/}}
\graphicspath{{./PNG/}{./images/internet/}{./images/self-generated/}}
% Ar šiem PDF'ā būs saliktas saites un tām va uzlikt krāsu
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{ colorlinks, citecolor=black, filecolor=black,linkcolor=blue,urlcolor=black }
......@@ -90,8 +90,8 @@
%% Attēlu numerācija
\renewcommand{\thefigure}{\arabic{chapter}.\arabic{figure}.}
%% Sarakstam visus mainīgos
%% Mainīgie titullapai, defAutors tiek izmantots arī galvojumā
% %% Sarakstam visus mainīgos
% %% Mainīgie titullapai, defAutors tiek izmantots arī galvojumā
\def\defAutors{Jānis Ozols}
\def\defAugstskola{Ventspils Augstskola}{\fontfamily{russianfont}
\def\defFakultate{Ekonomikas un pārvaldības fakultāte}
......@@ -105,7 +105,7 @@
\def\defFakultatesDekans{Dr.~oec., asoc. prof. I.~Dekāns}
\def\defZinVaditajs{Dr.~phys., prof. S.~Vadītājs}
\def\defGads{2010}
\input{titullapas-dati} %šeit pārdefinējam savus mainīgos (atstāju iepriekšējās rindas, lai varētu redzēt pārdefinēšanu)
%% Beidzot sākam rakstīt dokumentu
\begin{document}
......@@ -114,52 +114,7 @@
% \input{mag-titullapa} %% visu titullapu ērtāk ir turēt datnē mag-titullapa.tex, bet te mēs tomēr visu rakstīsim vienā vietā:
%%%% Titullapas sākums
\begin{titlepage}
\begin{center}
\textsc{
\defAugstskola\\
\defFakultate}\\
\vspace{2em}
\textbf{\defDarbaVeids}\\
\vspace{2em}
{\LARGE \textbf{\defDarbaNosaukums}}\\
\vspace{2em}
\begin{tabular}{@{}r@{}l@{}}
\parbox[c]{0.4\textwidth}{Autors:}&
\parbox[t]{0.6\textwidth}{
\defAugstskola s\\
\defFakultate s\\
\defSProgrammas\\
\defStudents \\
Matrikulas~Nr. \defMatrikulasNr\vspace{0.7em}\\
\mbox{}\hrulefill\vspace{-0.4em}\\
{\scriptsize(paraksts)}\vspace{2em}} \\
\parbox[c]{0.4\textwidth}{Fakultātes dekāns:}&
\parbox[t]{0.6\textwidth}{
\defFakultatesDekans\vspace{.7em}\\
\mbox{}\hrulefill\vspace{-0.4em}\\
{\scriptsize(paraksts)}\vspace{2em}} \\
\parbox[c]{0.4\textwidth}{Zinātniskais vadītājs:}&
\parbox[t]{0.6\textwidth}{
\defZinVaditajs\vspace{.7em}\\
\mbox{}\hrulefill\vspace{-0.4em}\\
{\scriptsize(paraksts)}\vspace{2em}} \\
\parbox[c]{0.4\textwidth}{Recenzents:} & \vspace{.7em}\\
\multicolumn{2}{@{}c@{}}{
\mbox{}\hrulefill
}\vspace{-0.4em}\\
\multicolumn{2}{@{}l@{}}{
{\scriptsize(Ieņemamais amats, zinātn. nosaukums,
vārds, uzvārds)}
}\vspace{.7em}\\
&\mbox{}\hrulefill\vspace{-0.4em}\\
&{\scriptsize(paraksts)}\\
\end{tabular}
\vfill
Ventspils, \defGads
\end{center}
\end{titlepage}
\input{titullapa} %pievienota titullapa, kura izveidota atsevišķā failā
%%%% Titullapas beigas
%%%% Satura rādītājs
......@@ -221,21 +176,7 @@ The Master’s Paper consists of \pageref{LastPage} pages and XX pictures.
%%% Sākas nodaļas
%\input{ievads} %% Ērtāk visu ir rakstīt atsevišķos failos - ievads.tex un tad tos iekļaut ar input komandu
\chapter{Ievads}
Ievadā ir jāietver:
\begin{itemize}
\item temata aktualitātes pamatojums;
\item darba mērķis;
\item darba mērķa sasniegšanai veicamo uzdevumu formulējums;
\item izmantojamo pētīšanas metožu un paņēmienu uzskaitījums;
\item literatūras un avotu grupu uzskaitījums (piemēram, speciālā ekonomiskā literatūra, valsts statistikas dati, nepublicētie materiāli no uzņēmuma arhīva u.c.);
\item darba struktūras apraksts;
\item pētījuma temata un perioda norobežojums (ja tas nepieciešams).
\end{itemize}
\input{ch-ievads} %% Ērtāk visu ir rakstīt atsevišķos failos - ievads.tex un tad tos iekļaut ar input komandu
%\input{analitiska-dala} %% Ērtāk visu failā analitiska-dala.tex
......@@ -280,20 +221,8 @@ Nedrīkst pieļaut plaģiātismu (cita autora darba uzdošanu par savu). Student
Bieži plaģiātismu izraisa nekorekta citēšana vai atsauču neievietošana darba tekstā. Ja darbā izmanto precīzas citu autoru frāzes vai teksta fragmentus, tad nepietiek tikai ar atsauci, šādos gadījumos jāizmanto citāts, kas jāliek pēdiņās. Atsauce ir obligāta arī tad, ka students pārfrāzē cita autora domas.
%\input{secinajumi-un-priesklikumi} %% Ērtāk visu failā secinajumi-un-priesklikumi.tex
%% Nenumurēta nodaļa, kas uzrādās satura rādītājā
\chapter*{Secinājumi un priekšlikumi}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Secinājumi un priekšlikumi}
\begin{enumerate}
\item \textbf{Secinājumi un priekšlikumi} jāraksta tēžu veidā.
\item Secinājumiem jāatspoguļo svarīgākās atziņas, kas izriet no pētījuma, satur atbildes uz ievadā izvirzīto mērķi un uzdevumiem.
\item Secinājumos jāpaskaidro veiktā pētījuma tautsaimnieciskā, zinātniskā vai praktiskā nozīme un autora personīgais veikums uzdevuma risināšanā.
\item Secinājumus nedrīkst pamatot ar datiem un faktiem, kas nav minēti darbā.
\item Secinājumos nav pieļaujami citāti no citu autoru darbiem, tajos jāatspoguļo tikai darba autora domas, spriedumi, atziņas.
\item Priekšlikumiem jāizriet no darbā veiktajiem pētījumiem un izdarītajiem secinājumiem, tiem jābūt konkrētiem un pamatotiem.
\item Priekšlikumos apkopo arī darbā pamatotās rekomendācijas trūkumu novēršanai.
\item Secinājumi un priekšlikumi jānumurē ar arābu cipariem.
\end{enumerate}
\input{secinajumi-un-priekslikumi} %% Ērtāk visu failā secinajumi-un-priesklikumi.tex
......@@ -328,7 +257,7 @@ Phrases from The Hitchhiker's Guide to the Galaxy [tiešsaiste] Vikipēdija [sk
Ar šo es, \defAutors, galvoju, ka maģistra darbs ir izpildīts patstāvīgi un bez citu palīdzības. No svešiem pirmavotiem ņemtie dati un definējumi ir uzrādīti darbā. Šis darbs tādā vai citādā veidā nav nekad iesniegts nevienai citai pārbaudījumu komisijai un nav nekur publicēts.
\vspace{1in}
2010.gada \rule{1cm}{0.2pt}.\rule{3cm}{0.2pt}
\defGads.gada \rule{1cm}{0.2pt}.\rule{3cm}{0.2pt}
\label{LastPage}
%% Te vajadzētu pielikumus
......@@ -342,7 +271,7 @@ Phrases from The Hitchhiker's Guide to the Galaxy [tiešsaiste] Vikipēdija [sk
Maģistra darbs aizstāvēts Valsts pārbaudījumu komisijas sēdē\\
\vspace{1em}
\end{center}
2010.gada \rule{1cm}{0.2pt} . \rule{3cm}{0.2pt}\\\\
\defGads.gada \rule{1cm}{0.2pt} . \rule{3cm}{0.2pt}\\\\
un novērtēts ar atzīmi \rule{4cm}{0.2pt} \\\\\\
Protokols Nr. \rule{1cm}{0.2pt}\\\\\\
Valsts pārbaudījumu komisijas \\\\
......
%% Nenumurēta nodaļa, kas uzrādās satura rādītājā
\chapter*{Secinājumi un priekšlikumi}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Secinājumi un priekšlikumi}
\begin{enumerate}
\item \textbf{Secinājumi un priekšlikumi} jāraksta tēžu veidā.
\item Secinājumiem jāatspoguļo svarīgākās atziņas, kas izriet no pētījuma, satur atbildes uz ievadā izvirzīto mērķi un uzdevumiem.
\item Secinājumos jāpaskaidro veiktā pētījuma tautsaimnieciskā, zinātniskā vai praktiskā nozīme un autora personīgais veikums uzdevuma risināšanā.
\item Secinājumus nedrīkst pamatot ar datiem un faktiem, kas nav minēti darbā.
\item Secinājumos nav pieļaujami citāti no citu autoru darbiem, tajos jāatspoguļo tikai darba autora domas, spriedumi, atziņas.
\item Priekšlikumiem jāizriet no darbā veiktajiem pētījumiem un izdarītajiem secinājumiem, tiem jābūt konkrētiem un pamatotiem.
\item Priekšlikumos apkopo arī darbā pamatotās rekomendācijas trūkumu novēršanai.
\item Secinājumi un priekšlikumi jānumurē ar arābu cipariem.
\end{enumerate}
%%%% Titullapas sākums
\begin{titlepage}
\begin{center}
\textsc{
\defAugstskola\\
\defFakultate}\\
\vspace{2em}
\textbf{\defDarbaVeids}\\
\vspace{2em}
{\LARGE \textbf{\defDarbaNosaukums}}\\
\vspace{2em}
\begin{tabular}{@{}r@{}l@{}}
\parbox[c]{0.4\textwidth}{Autors:}&
\parbox[t]{0.6\textwidth}{
\defAugstskola s\\
\defFakultate s\\
\defSProgrammas\\
\defStudents \\
Matrikulas~Nr. \defMatrikulasNr\vspace{0.7em}\\
\mbox{}\hrulefill\vspace{-0.4em}\\
{\scriptsize(paraksts)}\vspace{2em}} \\
\parbox[c]{0.4\textwidth}{Fakultātes dekāns:}&
\parbox[t]{0.6\textwidth}{
\defFakultatesDekans\vspace{.7em}\\
\mbox{}\hrulefill\vspace{-0.4em}\\
{\scriptsize(paraksts)}\vspace{2em}} \\
\parbox[c]{0.4\textwidth}{Zinātniskais vadītājs:}&
\parbox[t]{0.6\textwidth}{
\defZinVaditajs\vspace{.7em}\\
\mbox{}\hrulefill\vspace{-0.4em}\\
{\scriptsize(paraksts)}\vspace{2em}} \\
\parbox[c]{0.4\textwidth}{Recenzents:} & \vspace{.7em}\\
\multicolumn{2}{@{}c@{}}{
\mbox{}\hrulefill
}\vspace{-0.4em}\\
\multicolumn{2}{@{}l@{}}{
{\scriptsize(Ieņemamais amats, zinātn. nosaukums,
vārds, uzvārds)}
}\vspace{.7em}\\
&\mbox{}\hrulefill\vspace{-0.4em}\\
&{\scriptsize(paraksts)}\\
\end{tabular}
\vfill
Ventspils, \defGads
\end{center}
\end{titlepage}
%% Sarakstam visus mainīgos
%% Mainīgie titullapai, defAutors tiek izmantots arī galvojumā
\def\defAutors{Pēteris Zariņš}
\def\defAugstskola{Ventspils Augstskola}{\fontfamily{russianfont}
\def\defFakultate{Informācijas tehnoloģiju fakultāte}
\def\defSProgrammas{dabas zinātņu maģistra studiju programmas\\
datorzinātnēs}
\def\defStudents{2. kursa students \\
\defAutors}
\def\defMatrikulasNr{2009123456}
\def\defDarbaNosaukums{Pagātnes, tagadnes un nākotnes aspekti atbildei uz galveno jautājumu}
\def\defDarbaVeids{Maģistra darbs}
\def\defFakultatesDekans{Dr.~oec., asoc. prof. I.~Dekāns}
\def\defZinVaditajs{Dr.~phys., prof. S.~Vadītājs}
\def\defGads{2017}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment