Commit 97d4c210 authored by Vairis's avatar Vairis
Browse files

fixes #9

parent 2cdc5f6b
......@@ -31,7 +31,7 @@ Korektas atsauces un numerācijas uzrādās tikai pēc 3. reizes
## Failu struktūra
/src - visi tex un bib faili
.bib - http://www.bibtex.org/Format/
.bib - bibliogrāfisko atsauču faili http://www.bibtex.org/Format/
.tex - visi tex faili, kurus esam atdalījuši no galvenā faila
/images
/internet - var novietot no interneta paņemtās bildes
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment