Commit 9821a242 authored by Vairis's avatar Vairis
Browse files

kosmētiskas dabas uzlabojumi

parent ab4deff1
......@@ -46,7 +46,7 @@
\graphicspath{{./PNG/}{./images/internet/}{./images/self-generated/}}
% Ar šiem PDF'ā būs saliktas saites un tām va uzlikt krāsu
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{ colorlinks, citecolor=black, filecolor=black,linkcolor=blue,urlcolor=black }
\hypersetup{ colorlinks, citecolor=black, filecolor=black,linkcolor=black,urlcolor=black }
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
......@@ -198,7 +198,7 @@ Maģistra darbā ir \pageref{LastPage} lapas, un \total{fignum} attēli.
\parbox[c]{0.3\textwidth}{\textbf{Academic Advisor:}}&
\parbox[t]{0.65\textwidth}{\defZinVaditajs} \\
\parbox[c]{0.3\textwidth}{\textbf{The volume of the work:}}&
\parbox[t]{0.65\textwidth}{\textcolor{black}{\pageref{LastPage}} pages, XX tables, \total{fignum} images, XX equations, XX literature sources, XX appendices} \\
\parbox[t]{0.65\textwidth}{\textcolor{black}{\pageref{LastPage}} pages, XX~tables, \total{fignum}~images, XX~equations, XX~literature sources, XX~appendices} \\
\parbox[c]{0.3\textwidth}{\textbf{Keywords:}}&
\parbox[t]{0.65\textwidth}{ Life, Universe, Questions, Philosophy} \\
&\\
......@@ -220,7 +220,7 @@ In the first novel and radio series, a group of hyper-intelligent pan-dimensiona
\parbox[c]{0.3\textwidth}{\textbf{Encadrants:}}&
\parbox[t]{0.65\textwidth}{\defZinVaditajs} \\
\parbox[c]{0.3\textwidth}{\textbf{Volume:}}&
\parbox[t]{0.65\textwidth}{\text{\pageref{LastPage}} pages, XX tables, \total{fignum} images, XX équations, XX sources de literature, XX annexes} \\
\parbox[t]{0.65\textwidth}{\text{\pageref{LastPage}} pages, XX~tables, \total{fignum}~images, XX~équations, XX~sources de literature, XX~annexes} \\
\parbox[c]{0.3\textwidth}{\textbf{Mots cléfs:}}&
\parbox[t]{0.65\textwidth}{ La vie, L'univers, Les questions, La philosphie} \\
&\\
......@@ -296,9 +296,6 @@ Bieži plaģiātismu izraisa nekorekta citēšana vai atsauču neievietošana da
\input{secinajumi-un-priekslikumi} %% Ērtāk visu failā secinajumi-un-priesklikumi.tex
\begin{thebibliography}{99}
% \clearpage
\addcontentsline{toc}{chapter}{Izmantotās literatūras un avotu saraksts}
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment