Commit a0e4cb6d authored by Vairis's avatar Vairis
Browse files

initial commit

parents
\documentclass[12pt,paper=a4]{report}
%%%% Maģistra/Bakalaura darba sagatave pēc VeA EPF nolikuma
%%$% Versija 0.1
%%%% Trūkst:
%%%% - Pēc nolikuma lapu numerācijai jābūt augšpusē?! - to var panākt ar fancy header
%%%% - Uzstādīt, lai \url rādītu arī kirilicu
%%%% - Kā iegūt visu zīmējumu, tabulu skaitu dokumentā
%%%% Vajadzētu papildināt ar:
%%%% - Tabulu un atsauču piemēri
%%%% - Formulu un atsauču piemēri
%%%% - Pielikumu lapu
%%%% Šeit izmantoti piemēri arī no Adriana Heidena un Arņa Voitkāna materiāli
%%%% Darbam ir jālieto xelatex ar latviešu valodas atbalstu (Ubuntu sistēmās - jābūt texlive-lang-latvian un texlive-xetex)
%%%% Izveidoto tex failu (darbs.tex šai piemērā) 3x pēc kārtas (lai pareizi saliktos visas atsauces un satura rādītājis)
%%%% izveido ar komandu xelatex:
%%%% xelatex darbs.tex & xelatex darbs.tex & xelatex darbs.tex
%%%% Rezultātam jābūt failā darbs.pdf
% XeLaTeX atbalsts
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
% Valodu atbalsts
\usepackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage{latvian}
\setotherlanguages{english,russian}
% Fonti -- var rakstīt sistēmas fontu nosaukumus
% Parastais teksta fonts
\setmainfont[Mapping=tex-text]{LMRoman10}
% Fonts krievu valodai, kurā ir arī krievu valodas burti
\newfontfamily\russianfont{Times New Roman}
% Šos fontus tālāk izmantos chapter virsrakstos un url'os (lai būtu kirilicas burti)
\newfontfamily\sffamily{Verdana}
\usepackage{setspace}
% lai varam normāli rakstīt apakšvītras
\usepackage{underscore}
% Lai varam iekļaut attēlus
\usepackage{graphicx}
% Kurā vietā tiks meklēti attēli - relatīvais ceļs attiecībā pret dokumentu
\graphicspath{{./PNG/}}
% Ar šiem PDF'ā būs saliktas saites un tām va uzlikt krāsu
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{ colorlinks, citecolor=black, filecolor=black,linkcolor=blue,urlcolor=black }
%% Mainīt chapteru izskatu - centrēts un definētais sffamily fonts (skatīt augstāk)
\usepackage{titlesec}
\titleformat{\chapter}{\huge\centering\sffamily}{\thechapter}{1pc}{}
%% Pārdēvējam ``Literatūra`` par ``Izmantotās literatūras un avotu saraksts''.
\addto\captionslatvian{
\renewcommand\bibname{Izmantotās literatūras un avotu saraksts}
}
%% Atraitņrindiņas un bāreņrindiņas ( widow orphan) vadība
\clubpenalty10000
\widowpenalty10000
%% Visādas atkāpes - 1" (2.54 cm) atkāpe jau ir pēc noklusējuma, šeit tikai korekcijas
%\setlength{\parskip}{1line}
\setlength{\topmargin}{0cm}
\setlength{\headheight}{0in}
\setlength{\headsep}{0in}
\setlength{\textheight}{22.7cm}
\setlength{\textwidth}{15cm}
\setlength{\oddsidemargin}{0.5in}
\setlength{\evensidemargin}{0.5in}
%\setlength{\parindent}{0.25in}
%\setlength{\parskip}{0.25in}
%% uzliekam atkāpes arī nodaļu 1. rindkopas 1. rindai
\usepackage{indentfirst}
%Pārnesumiem - ļauj tiasīt lielākas starpas
\hyphenpenalty=5000
%% Nodaļu un apakšnodaļu numerācija
\def\thechapter {\arabic{chapter}.}
\def\thesection {\ifx\chapter\undefined{\arabic{section}.}\else {\thechapter\arabic{section}.}\fi}
\def\thesubsection {\thesection\arabic{subsection}.}
\def\thesubsubsection{\thesubsection\arabic{subsubsection}.}
%\def\theparagraph {\thesubsubsection\arabic{paragraph}.}
%\def\thesubparagraph {\theparagraph\arabic{subparagraph}.}
%% Attēlu numerācija
\renewcommand{\thefigure}{\arabic{chapter}.\arabic{figure}.}
%% Sarakstam visus mainīgos
%% Mainīgie titullapai, defAutors tiek izmantots arī galvojumā
\def\defAutors{Jānis Ozols}
\def\defAugstskola{Ventspils Augstskola}{\fontfamily{russianfont}
\def\defFakultate{Ekonomikas un pārvaldības fakultāte}
\def\defSProgrammas{profesionālās maģistra studiju programmas\\
``Uzņēmējdarbības vadība''}
\def\defStudents{2. kursa students \\
\defAutors}
\def\defMatrikulasNr{2009123456}
\def\defDarbaNosaukums{Pagātnes, tagadnes un nākotnes aspekti atbildei uz galveno jautājumu}
\def\defDarbaVeids{Maģistra darbs}
\def\defFakultatesDekans{Dr.~oec., asoc. prof. I.~Dekāns}
\def\defZinVaditajs{Dr.~phys., prof. S.~Vadītājs}
\def\defGads{2010}
%% Beidzot sākam rakstīt dokumentu
\begin{document}
%% Vislabāk nodaļas rakstīt kā atseviškus failus, kurus iekļauj ar input (.tex paplašinājums pats tiek pielikts klāt)
% \input{mag-titullapa} %% visu titullapu ērtāk ir turēt datnē mag-titullapa.tex, bet te mēs tomēr visu rakstīsim vienā vietā:
%%%% Titullapas sākums
\begin{titlepage}
\begin{center}
\textsc{
\defAugstskola\\
\defFakultate}\\
\vspace{2em}
\textbf{\defDarbaVeids}\\
\vspace{2em}
{\LARGE \textbf{\defDarbaNosaukums}}\\
\vspace{2em}
\begin{tabular}{@{}r@{}l@{}}
\parbox[c]{0.4\textwidth}{Autors:}&
\parbox[t]{0.6\textwidth}{
\defAugstskola\\
\defFakultate\\
\defSProgrammas\\
\defStudents \\
Matrikulas~Nr. \defMatrikulasNr\vspace{0.7em}\\
\mbox{}\hrulefill\vspace{-0.4em}\\
{\scriptsize(paraksts)}\vspace{2em}} \\
\parbox[c]{0.4\textwidth}{Fakultātes dekāns:}&
\parbox[t]{0.6\textwidth}{
\defFakultatesDekans\vspace{.7em}\\
\mbox{}\hrulefill\vspace{-0.4em}\\
{\scriptsize(paraksts)}\vspace{2em}} \\
\parbox[c]{0.4\textwidth}{Zinātniskais vadītājs:}&
\parbox[t]{0.6\textwidth}{
\defZinVaditajs\vspace{.7em}\\
\mbox{}\hrulefill\vspace{-0.4em}\\
{\scriptsize(paraksts)}\vspace{2em}} \\
\parbox[c]{0.4\textwidth}{Recenzents:} & \vspace{.7em}\\
\multicolumn{2}{@{}c@{}}{
\mbox{}\hrulefill
}\vspace{-0.4em}\\
\multicolumn{2}{@{}l@{}}{
{\scriptsize(Ieņemamais amats, zinātn. nosaukums,
vārds, uzvārds)}
}\vspace{.7em}\\
&\mbox{}\hrulefill\vspace{-0.4em}\\
&{\scriptsize(paraksts)}\\
\end{tabular}
\vfill
Ventspils, \defGads
\end{center}
\end{titlepage}
%%%% Titullapas beigas
%%%% Satura rādītājs
\tableofcontents
%%%% 1.5 līiniju atstarpe starp rindām
\onehalfspace
%%%% Nodaļa bez numerācijas
\chapter*{Anotācija}
%%%% Lai uzrādītos satura rādītājā
\addcontentsline{toc}{chapter}{Anotācija}
Anotācija (lat. \textit{annotatio} – piezīme) ietver īsas ziņas par maģistra un bakalaura darba mērķi un risināmiem uzdevumiem, saturu, pielietotajām metodēm, galvenajiem izmantotajiem informācijas avotiem, pētījuma problēmām un svarīgākajiem rezultātiem, tabulu, attēlu skaitu u.c. ziņas. Anotācijā arī jānorāda, kādu zinātnisku vai praktisku jautājumu risināšanā darbs varētu būt izmantojams.
Šis ir paraugs, kurā ir izmantoti Adriana Heidena\footnote{A.Heidens bija VeA students} un Arņa Voitkāna materiāli\footnote{\url{http://blogi.lu.lv/arnivoit/latex-un-docbook-instalesana/latex-latviesu-valodas-atbalsta-konfiguresana-uz-linux-un-windows/}}
Ja pēdējā lapā ierakstīsim \verb+\label{LastPage}+, tad šeit anotācijā rakstot ar \verb+\pageref{LastPage}+ tiks ierakstīts kopējais lapu skaits. Ar kopējo zīmējumu un tabulu skaitu ir sarežģītāk, tos numurē nodaļas ietvaros un tāpēc ir jāizveido jauns skaitītājs - tas gan te netiek aprakstīts.
Maģistra darbā ir \pageref{LastPage} lapas, un XX attēli.
{
%% selectlanguage nav obligāti, ja raksta tikai tekstu un standarta fontā ir kirilicas simboli.
\selectlanguage{russian}
\chapter*{Аннотация}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Аннотация}
В книге Дугласа Адамса «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике» «Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого» должен был решить все проблемы Вселенной. Этого ответа с нетерпением ждали все разумные расы. Он был получен в результате семи с половиной миллионов лет непрерывных вычислений на специально созданном компьютере Deep Thought. По утверждению компьютера, ответ был несколько раз проверен на правильность, но он может всех огорчить. Оказалось, что ответ на вопрос — «42». В ответ на недоумение представителей разумных рас, компьютер обосновал свой ответ тем, что формулировка вопроса была также весьма спорной.
%% Anotācijās nav citātu, bet mēs tos pieliksim, deomnstrācijas pēc
%% ievērojiet, ka te nav jaunas rindiņas sākums, jo nav tukšas rindas pa vidu
%% pašu citāta atsauci jāieraksta arī beigās - \thebibliography sadaļā
\cite{wiki-ru}
Настоящая магистерская работа содержит \pageref{LastPage} страниц и XX рисунков.
}
%%%% Nodaļa bez numerācijas
\chapter*{Abstract}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Abstract}
In the first novel and radio series, a group of hyper-intelligent pan-dimensional beings demand to learn the \textbf{Answer to the Ultimate Question of Life} from the supercomputer, Deep Thought, specially built for this purpose. It takes Deep Thought 7½ million years to compute and check the answer, which turns out to be\textbf{ 42}. Unfortunately, The Ultimate Question itself is unknown.\cite{wiki-en}
The Master’s Paper consists of \pageref{LastPage} pages and XX pictures.
%%%% Nodaļa bez numerācijas
\chapter*{Izmantotie saīsinājumi un termini}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Izmantotie saīsinājumi un termini}
\textbf{HHGTTG} - The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
\textbf{H2G2} - Saīsinājums no HHGTTG
\textbf{WYSIWYG }- datorprogrammu īpašība satura rediģēšanas laikā redzēt noformētu gala rezultātu - no angļu valodas - \textit{What you see is what you get}. Piemēram, WYSIWYG programma ir OpenOffice.
\textbf{WYWIWYG} - pretstatā WYSIWYG programmām, rediģēšanas laikā tiek rediģēts saturs un noformēšanas iezīmes - no angļu valodas - \textit{What you write is what yuo get}. Piemēram, WYWIWYG parasti ir programmas, kas strādā ar \LaTeXe,
\XeLaTeX, HTML vai vikiteksta sintaksi.
%%% Sākas nodaļas
%\input{ievads} %% Ērtāk visu ir rakstīt atsevišķos failos - ievads.tex un tad tos iekļaut ar input komandu
\chapter{Ievads}
Ievadā ir jāietver:
\begin{itemize}
\item temata aktualitātes pamatojums;
\item darba mērķis;
\item darba mērķa sasniegšanai veicamo uzdevumu formulējums;
\item izmantojamo pētīšanas metožu un paņēmienu uzskaitījums;
\item literatūras un avotu grupu uzskaitījums (piemēram, speciālā ekonomiskā literatūra, valsts statistikas dati, nepublicētie materiāli no uzņēmuma arhīva u.c.);
\item darba struktūras apraksts;
\item pētījuma temata un perioda norobežojums (ja tas nepieciešams).
\end{itemize}
%\input{analitiska-dala} %% Ērtāk visu failā analitiska-dala.tex
\chapter{Analītiskā daļa}
Pētījamā materiāla izklāsta \textbf{analītisko daļu} veido divas daļas (teorētiskā un praktiskā), kuras sadala nodaļās. Apjoma ziņā lielas nodaļas lietderīgi sadalīt apakšnodaļās.
\section{Teorētiskā daļa}
Nodaļu un apakšnodaļu skaits netiek reglamentēts, tas izriet no darba apjoma un satura.
Nodaļai nevar būt tikai viena apakšnodaļa. Analītiskās daļas uzdevums ir sistematizētā veidā sniegt pētāmās problēmas īsu teorētisku pamatojumu, autora pētījuma rezultātus, kas formulēti priekšlikumu veidā. Visās analītiskās daļas nodaļās (izņemot teorētisko pamatojumu) jābūt ilustratīvajam materiālam un aprēķiniem: konkrētiem plāna aprēķiniem, analītiskām tabulām, diagrammām u.tml. Problēmas teorētiskais izklāsts varētu aizņemt aptuveni 50\% no analītiskās daļas kopapjoma. Tomēr tas nedrīkst būt literatūras konspekts, bet gan attiecīgā temata izvērtējums.
\section{Praktiskā daļa}
Atkārtojam: Nodaļu un apakšnodaļu skaits netiek reglamentēts, tas izriet no darba apjoma un satura.
\subsection{Apakšnodaļa}
Nodaļai nevar būt tikai viena apakšnodaļa. Analītiskās daļas uzdevums ir sistematizētā veidā sniegt pētāmās problēmas īsu teorētisku pamatojumu, autora pētījuma rezultātus, kas formulēti priekšlikumu veidā. Visās analītiskās daļas nodaļās (izņemot teorētisko pamatojumu) jābūt ilustratīvajam materiālam un aprēķiniem: konkrētiem plāna aprēķiniem, analītiskām tabulām, diagrammām u.tml.
\subsection{Vēl viena apakšnodaļa ar}
Problēmas teorētiskais izklāsts varētu aizņemt aptuveni 50\% no analītiskās daļas kopapjoma. Tomēr tas nedrīkst būt literatūras konspekts, bet gan attiecīgā temata izvērtējums.
\subsection{Nodaļa ar attēlu un atsauci}
Te ievietosim attēlu. Attēlam ir jāatrodas iepriekš definētajā mapē \verb+./PNG+. Šajā piemērā tiek izmantots attēls \verb+./PNG/Answer_to_Life.png+
Atbilde uz mūs interesējošo jautājumu ir parādīta \ref{fig:answer}~attēlā. Attēls rasts tīmeklī
\begin{figure}[ht] \centering
% Norādam ievietojamo failu - paplašinājumu png var nerakstīt
\includegraphics[width=0.95\textwidth]{Answer-to-Life}
% pievienojam nosaukumu ar avotu un atsauci - label , ko var izmantot tekstā ar ref
\caption{Pati galvenā atbilde\cite{ans-picture}} \label{fig:answer}
\end{figure}
\subsection{Par izmantoto literatūru un avotiem}
Izmantotās literatūras un avotu saraksts aptver literatūras avotus, kas izmantoti darba izstrādāšanā
Izmantotās literatūras un avotu saraksta veidošanas mērķis ir pateikties šo darbu autoriem par viņu ieguldījumu, parādīt darba lasītājam, no kurienes autors ir ņēmis attiecīgo informāciju un ļaut lasītājam pārbaudīt izmantoto informāciju no pirmavotiem.
Nedrīkst pieļaut plaģiātismu (cita autora darba uzdošanu par savu). Studentu, kuru darbs tiek atzīts par plaģiātu tiek atstādināti no pārbaudījuma un eksmatrikulē. Atkārtota darba aizstāvēšana tiek atļauta ne ātrāk kā pēc gada, un darbs ir jāraksta par jaunu tematu.
Bieži plaģiātismu izraisa nekorekta citēšana vai atsauču neievietošana darba tekstā. Ja darbā izmanto precīzas citu autoru frāzes vai teksta fragmentus, tad nepietiek tikai ar atsauci, šādos gadījumos jāizmanto citāts, kas jāliek pēdiņās. Atsauce ir obligāta arī tad, ka students pārfrāzē cita autora domas.
%\input{secinajumi-un-priesklikumi} %% Ērtāk visu failā secinajumi-un-priesklikumi.tex
%% Nenumurēta nodaļa, kas uzrādās satura rādītājā
\chapter*{Secinājumi un priekšlikumi}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Secinājumi un priekšlikumi}
\begin{enumerate}
\item \textbf{Secinājumi un priekšlikumi} jāraksta tēžu veidā.
\item Secinājumiem jāatspoguļo svarīgākās atziņas, kas izriet no pētījuma, satur atbildes uz ievadā izvirzīto mērķi un uzdevumiem.
\item Secinājumos jāpaskaidro veiktā pētījuma tautsaimnieciskā, zinātniskā vai praktiskā nozīme un autora personīgais veikums uzdevuma risināšanā.
\item Secinājumus nedrīkst pamatot ar datiem un faktiem, kas nav minēti darbā.
\item Secinājumos nav pieļaujami citāti no citu autoru darbiem, tajos jāatspoguļo tikai darba autora domas, spriedumi, atziņas.
\item Priekšlikumiem jāizriet no darbā veiktajiem pētījumiem un izdarītajiem secinājumiem, tiem jābūt konkrētiem un pamatotiem.
\item Priekšlikumos apkopo arī darbā pamatotās rekomendācijas trūkumu novēršanai.
\item Secinājumi un priekšlikumi jānumurē ar arābu cipariem.
\end{enumerate}
\begin{thebibliography}{99}
% \clearpage
\addcontentsline{toc}{chapter}{Izmantotās literatūras un avotu saraksts}
\bibitem{ans-picture}
File:Answer to Life.png [tiešsaiste] Vikipēdija [skatīts 2010. g. 29. februārī]. Pieejams:
\url{http://en.wikipedia.org/wiki/File:Answer_to_Life.png}
\bibitem{wiki-en}
Phrases from The Hitchhiker's Guide to the Galaxy [tiešsaiste] Vikipēdija [skatīts 2010. g. 29. februārī]. Pieejams:
\url{http://en.wikipedia.org/wiki/Phrases_from_The_Hitchhiker's_Guide_to_the_Galaxy}
%% Bibliogrāfija krievu valodā - \selectlanguage tikai tāpēc, ka standarta fontā nav kirilicas.
{\selectlanguage{russian}
\bibitem{wiki-ru}
Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого [tiešsaiste] Vikipēdija [skatīts 2010. g. 29. februārī]. Pieejams:
\url{http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8,_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE}
}
\end{thebibliography}
\chapter*{Galvojums}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Galvojums}
Ar šo es, \defAutors, galvoju, ka maģistra darbs ir izpildīts patstāvīgi un bez citu palīdzības. No svešiem pirmavotiem ņemtie dati un definējumi ir uzrādīti darbā. Šis darbs tādā vai citādā veidā nav nekad iesniegts nevienai citai pārbaudījumu komisijai un nav nekur publicēts.
\vspace{1in}
2010.gada \rule{1cm}{0.2pt}.\rule{3cm}{0.2pt}
\label{LastPage}
%% Te vajadzētu pielikumus
%% Vēl jāpievieno atzīmes lapa
\pagebreak
%% Šai lapai nevajag numerāciju
\pagestyle{empty}
\begin{center}
Maģistra darbs aizstāvēts Valsts pārbaudījumu komisijas sēdē\\
\vspace{1em}
\end{center}
2010.gada \rule{1cm}{0.2pt} . \rule{3cm}{0.2pt}\\\\
un novērtēts ar atzīmi \rule{4cm}{0.2pt} \\\\\\
Protokols Nr. \rule{1cm}{0.2pt}\\\\\\
Valsts pārbaudījumu komisijas \\\\
priekšsēdētājs \rule{7cm}{0.2pt}.\\
\hspace*{5cm}\textit{\raisebox{1em}{paraksts}}
\end{document}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment